Search My Application

दरखास्त आह्वान गरिएको पद

हेभी ड्राइभर


विज्ञापन नं.: 5-080-81

आवेदन दिन सुरु मिति: 2081-03-27 गते 10:00:00 बजे

आवेदन दिने अन्तिम मिति: 2081-04-16 गते 17:00:00 बजे

दोब्बर दस्तुरमा आवेदन दिने अन्तिम मिति: 2081-04-23 गते 17:00:00 बजे

अन्तर्वार्ता हुने व्यहोरा

काठमाडौं महानगरपालिले तोके बमोजिम

Apply For The Job (हेभी ड्राइभर)